Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W imieniu Zarządu KK Ziemia Darłowska informuję, że w dniu 14 grudnia 2018 roku  w świetlicy wiejskiej w Porzeczu odbędzie się zebranie sprawozdawczo – wyborcze klubu za lata 2015-2018. Pierwszy termin godzina 18:00; drugi termin 18:15.

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania
Sprawozdawczego
Klubu Kolarskiego Ziemia Darłowska
Porzecze, 14 grudnia 2018 r.

1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.
2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
3. Wybór komisji mandatowej.
4. Powołanie Prezydium Obrad.
5. Sprawozdanie Komisji Mandatowej i stwierdzenie prawomocności obrad.
6. Zatwierdzenie Porządku Obrad.
7. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad.
8. Zatwierdzenie Regulaminu Wyborów.
9. Wybór Komisji:
– Uchwał i wniosków
– Wyborczej
10. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Klubu za okres 2015-2018.
11. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
12. Udzielenie absolutorium Zarządowi.
13. Dyskusja.
14. Wystąpienie Komisji Wyborczej, zgłoszenie kandydatów do Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
15. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
16. Dyskusja.
17. Wybór Zarządu Klubu.
18. Wybór Komisji Rewizyjnej.
19. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej, ogłoszenie wyników wyborów.
20. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
21. Głosowanie nad przyjęciem uchwał.
22. Wolne wnioski i zapytania.
23. Wystąpienie Prezesa Klubu.
24. Zakończenie obrad.

Za Zarząd
Eugeniusz Adamów
Prezes KK Ziemia Darłowska